นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นางปาริชาต  กลับกลาย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณนายชัยเดช  บุญสอน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
หัวหน้างานบริหารวิชาการ