นางสาวดวงเดือน  กิติโส
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นายชัยเดช  บุญสอน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
หัวหน้างานบริหารบุคคล 

นางปาริชาต  กลับกลาย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ