นางสาวสุภาวดี  กาฬสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายวสิน  หนุนพล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวิตรี ผกามาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ