นางสาววาสนา  ศุขพัชรไพศาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ห้อง 1


นางวนิดา  เจือกุนทร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ห้อง 2
นางสาวเรวดี ทองสอน 
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ห้อง 3

นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์ 
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ห้อง 4นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ห้อง 5 EP