นางสาววาสนา  ศุขพัชรไพศาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1


นางสาววนิดา  เสือทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
นางสาวพัชรพร มีเพียร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4