นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชนิดา ชะตา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
นางประวีณา มณีรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5