นางสาวพัชรพร มีเพียร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ห้อง 1

นางสาวชนิดา ชะตา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ห้อง 3
นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ห้อง 2

นางประวีณา มณีรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ห้อง 4
นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ห้อง 5 EP