นางเอมอรณ์ ชูจิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

นางรัชนี พาลเสือ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์ 
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4นางฉายา ลาชโรจน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

นางมนธิรา  ปันทะวัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6
นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 EP