นางเอมอรณ์ ชูจิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

นางรัชนี พาลเสือ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2นางสาวภัชรา นวลแก้ว 
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

นางสาวสุจิรา แก้วสังข์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4นางฉายา ลาชโรจน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

นางสาวดลยา สุขกาว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6
นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 EP