นางเอมอรณ์ ชูจิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

นางรัชนี พาลเสือ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

นางสาวปิยเนตร์  วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4นางฉายา ลาชโรจน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

นางมนธิรา  ปันทะวัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6
นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 EP