นางเอมอรณ์ ชูจิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัชนี พาลเสือ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2นางสาวสุจิรา แก้วสังข์ 
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดลยา สุขกาว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4นางฉายา ลาชโรจน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6