นางสาววรรณวจี  แดงมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2นางสาวพัศดี เพชรไพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกัญจนา แก่นงาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
นางสาวภูริดา โกลาหล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศรัญญา สังข์เพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6  นางอรอุมา เพชรบำรุง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7