นางสาววรรณวจี  แดงมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

นางสาวภูริดา โกลาหล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4นางสาวิตรี ผกามาศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6  นางอรอุมา เพชรบำรุง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 EP