นางสาววรรณวจี  แดงมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

นางสาวภูริดา โกลาหล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2นางสาวพัศดี เพชรไพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

นางสาวศรัญญา สังข์เพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6  นางอรอุมา เพชรบำรุง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 EP