นางสาววรรณวจี  แดงมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

นางสาวภูริดา โกลาหล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4นางสาวิตรี ผกามาศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

นางรัศมี  หอมเกตุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6  นางสาวเบญญาดา  รัตนจินดาศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 EP