นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปัทมา  ทองถึง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2นางสาวพิชญาดา ธราพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุดาวรรณ แพกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
นางสาวมานิตา อุชชิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7