นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

นางปัทมา  ทองถึง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2นางสาววันวิสาข์  จูตระกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

นางเอื้อมพร สุขัมศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

นางสาววรลักษณ์  สุขเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6
นางสาวพิชญาดา ธราพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 EP