นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

นางปัทมา  ทองถึง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2นางสาวพิชญาดา ธราพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

นางสาวสุดาวรรณ แพกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

นางสาววรลักษณ์  สุขเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6
นางปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 EP