นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2นางณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4นายอภินันท์  บัณฑิตพนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6
นางมณฑา เลื่องตระกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 EP