นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภัชรา นวลแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2นางณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางศิวพร  พันธ์ลำภักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
นางมณฑา เลื่องตระกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7