นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

นางวัลภา  นิลสม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4


 

นางอรวรรณ  ชุมขวัญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

 
นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6 

นางพรรณี  วิทย์พิบูลย์รัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 EP