นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวัลภา  นิลสม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3


นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4


 

นางอรวรรณ  ชุมขวัญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

 
นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6 


นางมนธิรา ปันทะวัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7