นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2นางกุศล ขุนศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

นางชื่นฤดี  ทองศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4นางสาวจิตรา  สัมพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 EP