นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางชื่นฤดี  ทองศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4


นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวปฐมาวดี พัฒนสิงห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
 

นางสาวจิตรา  สัมพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7