นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

นางชื่นฤดี  ทองศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4


นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

นางสาวจิตรา  สัมพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 EP