นางเยาวภา  ฉิมวารี


นางสุพัตรา  พาหะมาก


นางนิลุบล  เห่งเส็ง

นางสำลี  วันคง


นางรวิวรรณ  เกียรติออังกูร


นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร


นางสาวรัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์

นายวสิน  หนุนพล


นายชัยเดช  บุญสอน

นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ


นายจตุพร  ท่อนทอง

นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
นายนัฐพล  ลิ้มศรัทธา

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/