ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
9
25
1
อบ.2
77
67
144
5
อบ.3
89
78
167
5
รวม อบ.
182
154
336
11
ป.1
138
121
259
7
ป.2
114
121
235
7
ป.3
117
113
230
7
ป.4
119
126
245
7
ป.5
123
117
240
6
ป.6
98
79
177
5
รวมประถม
709
677
1,386
39
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
891
831
1,722
50

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561