ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
66
62
128
5
อบ.3
80
73
153
5
รวม อนุบาล
156
144
300
11
ป.1
141
125
266
7
ป.2
128
116
244
7
ป.3
110
120
230
7
ป.4
118
115
233
7
ป.5
116
124
240
7
ป.6
115
116
231
6
รวมประถม
728
716
1,444
41

รวมทั้งหมด
884
860
1,744
52ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562