ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

        รางวัลระดับเหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย
            - เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจดี
            - เด็กหญิงณัฐชา กฤตมโนรถ 
            - เด็กหญิงปิ่นแก้ว ชูแสงศรี 

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/sp-nation_school-2190_cer_student_comp-703-1.png  
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/sp-nation_school-2190_cer_student_comp-703-2.png  
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/sp-nation_school-2190_cer_student_comp-703-3.png

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/S__34816009.jpg        รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3
           เด็กหญิงเขมจิรา อ่อนหนู

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/sp-nation_school-2190_cer_student_comp-30.png

        

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

        รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 
            - เด็กหญิงจันทมาส เมืองมี
            - เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ คงมาก

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/Document-page-001.jpg?attredirects=0  
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/Document-page-002.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/student-work/20170129_074958.jpg