- ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี - ผู้เผยแพร่ ชนิดา ชะตา

 - คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี - ผู้เผยแพร่ ชนิดา ชะตา

การพัฒนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  - ผู้เผยแพร่ วาสนา  พัฒนภากรณ์
 


 
นางสาวดวงเดือน กิติโส


OBEC Awards
 
                เหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
เอกสารเผยแพร่

              เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1iI2y5-GXbzVDq-eoLVupcSvCHJpWnXI87ueEDIGYRRQ/edit


เกียรติบัตร


Best Practice  การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H "ร้านค้ามหาสนุก"

   
นางสาวดวงเดือน กิติโส            นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา          นางปาริชาต กลับกลาย

  
นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ         นายชัยเดช  บุญสอน            นายวรัญญู ทองถึง


https://drive.google.com/file/d/0B_t8jJJpy6xEWEI1X2d0RzVENkU/view?usp=sharing

Best Practice "ร้านค้ามหาสนุก"


รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2000 คน) ประจำปี 2559 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/teacher-work/LoC-Ekanong.png

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/teacher-work/S__3719188.jpg
 

นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/teacher-work/LoC-Pinmanee.png