ผลงานครู


 - ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี - ผู้เผยแพร่ ชนิดา ชะตา

 - คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) สาหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี - ผู้เผยแพร่ ชนิดา ชะตา

การพัฒนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  - ผู้เผยแพร่ วาสนา  พัฒนภากรณ์
 


 
นางสาวดวงเดือน กิติโส


OBEC Awards
 
                เหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
เอกสารเผยแพร่

              เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1iI2y5-GXbzVDq-eoLVupcSvCHJpWnXI87ueEDIGYRRQ/edit


เกียรติบัตร


Best Practice  การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H "ร้านค้ามหาสนุก"

   
นางสาวดวงเดือน กิติโส            นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา          นางปาริชาต กลับกลาย

  
นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ         นายชัยเดช  บุญสอน            นายวรัญญู ทองถึง


https://drive.google.com/file/d/0B_t8jJJpy6xEWEI1X2d0RzVENkU/view?usp=sharing

Best Practice "ร้านค้ามหาสนุก"


รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2000 คน) ประจำปี 2559 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
 

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/teacher-work/LoC-Ekanong.png

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/teacher-work/S__3719188.jpg


นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/teacher-work/LoC-Pinmanee.png
 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/