กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปฎิบัติหน้าที่ : สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.6


นางสาวดวงเดือน  กิติโส
วิชาเอก :  
ปฎิบัติหน้าที่ :  ครูประจำชั้น ป.5/1
                 :  สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.5

นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา
วิชาเอก : คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.)
ปฏิบัติหน้าที่ :  ครูประจำชั้น ป.2/3
สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.2

นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน
วิชาเอก : 
                        ปฏิบัติหน้าที่ :  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น                                                


นางสาวภูริดา  โกลาหล
วิชาเอก :  คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปฏิบัติหน้าที่ : สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 และ ป.5
                                 
Comments