กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวสิน  หนุนพล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                                    วิชาเอก : 
                                    ปฏิบัติหน้าที่ : 

นายประจวบ  ปานดี
วิชาเอก :
ปฏิบัติหน้าที่ :  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                     :  สอนวิชา
 

Comments