กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                             วิชาเอก        :  คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ปฏิบัติหน้าที่ :  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.6  และ ป.5
E-mail: rakvan23@gmail.com
นางจุไร  เพชรชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
                          วิชาเอก        : ประถมศึกษา
                          ปฎิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสายชั้น ป.4
                                                 ครูประจำชั้นห้อง ป.4/4
                                                 สอนวิชางานบ้าน ระัดับชั้น ป.6

นางสาวปาริฉัตร  บินสัน
วิชาเอก        :
ปฏิบัติหน้าที่ : สอนวิชาคอมพิวเตอร์และงานบ้าน  ระดับชั้น ป.3 , ป.1นายวรัญญู  ทองถึง

นางพรรณีี  วิทย์พิบูลย์รัตน์
ครูชำนาญการ
               วิชาเอก         :  วิทยาศาสตร์การอาหาร
               ปฏิบัติหน้าที่  :  ครูประจำชั้น ป.6/3
                                        สอนวิชางานบ้าน ระดับชั้น ป.5นายดนัย  เกื้อลาย
  วิชาเอก      :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(วท.บ.)
ปฏิบัติหน้าที่: สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น อ.1,อ.2,ป.1-ป.6(EP)

Comments