กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางรัศมี  หอมเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรวิวรรณ  เกียรติอังกูร
ครูชำนาญการ
นางสาวจันจิรา ชูเมฆ

วิชาเอก : ออกแบบทัศนศิลป์ (ศศ.บ.)
ปฏิบัติหน้าที่สอน : วิชาศิลปะ ระดับชั้น ป.2 และ ป.6
Comments