ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


วิสัยทัศน์

        ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีศักยภาพเป็นพลโลก  มีคุณธรรมจริยธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


พันธกิจ

        1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
        2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
        3. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล       มีศักยภาพเป็นพลโลก
        4. จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
        5. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6. จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์

        1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
        3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
        4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
        5. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

        มีภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ มีความรู้คู่คุณธรรม


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        โรงเรียนสองภาษา (English Program) เน้นภาษาและกระบวนการคิดเป็นทำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมเสริมสร้างความเป็นไทย 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts


นางศิริพร  ประสิทธิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts


นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/greenschool

แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyi


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/