ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


วิสัยทัศน์

        การบริหารจัดการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างเยาวชนให้เป็นพลโลก บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


พันธกิจ
        ๑.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
        ๒.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนทุกคนเพื่อความเป็นพลโลก
        ๓.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสากล
        ๔.  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
        ๕.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และร่มรื่นสวยงาม
        ๖.  สรรหาและให้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


เป้าหมาย

        ๑.  ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
        ๒.  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
        ๓.  ครูและบุคลากรทุกคนมีสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ เจตคติและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
        ๔.  สถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา สามารถร่วมกันบริหารจัดการองค์การ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
        ๕.  สถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
        ๖.  โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ TQA


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

        มีภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ มีความรู้คู่คุณธรรม


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        โรงเรียนสองภาษา (English Program) เน้นภาษาและกระบวนการคิดเป็นทำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมเสริมสร้างความเป็นไทย 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/