งานบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย

นางสาวอาริสา หนูกลิ่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางปาริชาต กลับกลาย

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

มีหน้าที่ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ

1. นางปาริชาต กลับกลาย ประธาน

2. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล กรรมการ

3. นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ กรรมการ

4. นางมณฑา เลื่องตระกูล กรรมการ

5. นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง กรรมการ

6. นางสาวพัสดี เพชรไพ กรรมการ

7. นางสาววิชชุดา ดำเนินผล กรรมการ

8. นางสาวสุกัญญา ทองนาค กรรมการ

9. นางสาวภัชรา นวลแก้ว กรรมการ

10. นางอรอุมา เพชรบำรุง กรรมการและเลขานุการ