งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารแผนงานทั่วไป ประกอบด้วย

นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยเดช บุญสอน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

1. นายศุภชัย เวชกุล

2. นายศักดิ์ชริน อาจหาญ

3. นางสาวชนิดา ชะตา

4. นางสาวอาริสา หนูกลิ่น

5. นางวัลภา นิลสม

6. นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี

7. นางสาวพิชญาดา ธราพร

8. นายกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์

9. นางอรวรรณ ชุมขวัญ

10. นายวสิน หนุนพล

11. นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์

12. นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์

13. นายจตุพร ท่อนทอง

14. นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์

15. นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ

16. นางสาววรรณวจี แดงมา

17. นางสาวณัฎฐิณี วงศ์สันติวัฒน์

18. นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา

19. นายชัยเดช บุญสอน

20. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทองประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ