งานบริหารบุคคล

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย

นางสาวอาริสา หนูกลิ่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร

หัวหน้างานบริหารบุคคล

มีหน้าที่ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

1. นายศุภชัย เวชกุล ประธาน

2. นางสาวอาริสา หนูกลิ่น รองประธาน

3. นางสาวชนิดา ชะตา กรรมการ

4. นายศักดิ์ชริน อาจหาญ กรรมการ

5. นางอรวรรณ ชุมขวัญ กรรมการ

6. นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ กรมการ

7. นางวัลภา นิลสม กรรมการ

8. นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล กรรมการ

9. นางสาววนิดา เสือทอง กรรมการ

10. นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร กรรมการ

11. นางสาววิชชุดา ดำเนินผล กรรมการ

12. นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง กรรมการ

13. นางสาววรรนิภา คงสิทธ์ กรรมการ

14. นางสาววัชรีพร สมพงษ์ กรรมการ

15. นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร กรรมการและเลขานุการ

16. นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ