อนุบาล 2

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาววนิดา เสือทอง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวพัชรพร มีเพียร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 EP