อนุบาล 2

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวพัชรพร มีเพียร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 EP