อนุบาล 3

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางประวีณา มณีรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 EP