อนุบาล 3

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางวนิดา แพเพชรทอง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางสาววนิดา เสือทอง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 EP