ประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเอมอรณ์ ชูจิต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรัญญา พันธ์เพชรกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุจิรา แก้วสังข์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดลยา สุขกาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางฉายา ลาชโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 EP