ประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรรณวจี แดงมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพัสดี เพชรไพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกัญจณา แก่นงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภูริดา โกลาหล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางอรอุมา เพชรบำรุง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 EP