ประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรนิภา คงสิทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิชญาดา ธราพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุดาวรรณ แพกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 EP