ประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววิชชุดา ดำเนินผล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอรวรรณ ชุมขวัญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสุจิตรา บางโรย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 EP