ประถมศึกษาปีที่ 6


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุภาภรณ์ ศานติพิบูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวปฐมาวดี พัฒนสิงห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวจิตรา สัมพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 EP