หัวหน้ากลุ่มงาน


นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารบุคคล


นางปาริชาต กลับกลาย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายชัยเดช บุญสอน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารวิชาการ