หัวหน้าสายชั้น

สายชั้นปฐมวัย

นางประวีณา มณีรัตน์
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเรวดี ทองสอน
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาววนิดา เสือทอง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

สายชั้นประถมศึกษา

นางฉายา ลาชโรจน์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัชรา พุกกะยา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรวรรณ ชุมขวัญ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6