หัวหน้าสายชั้น

สายชั้นปฐมวัย

นางสาวเรวดี ทองสอน
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวเด่นนภา พลูติ้ม
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

สายชั้นประถมศึกษา

นางฉายา ลาชโรจน์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิชญาดา ธราพร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัชรา นวลแก้ว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวัลภา นิลสม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6