หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาภรณ์ ศานติพิบูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิวพร พันธ์ภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวสิน หนุนพล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ