ผู้บริหาร

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวชนิดา ชะตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน