กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลและดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ป.1 : กิจกรรมประกวดระบายสีภาพวาดเด็กไทยสู้ภัยโควิด

 1. รางวัลชนะเลิศ เด็กชายภูธิป ชุมศรี ป.1/6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 เด็กหญิงมินสิชา เสาเมือง ป.1/4 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 เด็กชายวิคเตอร์ มาจิด โคบ ป.1/5 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 4. รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฏฐณิชา แต้มจันทร์ ป.1/2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 5. รางวัลชมเชย เด็กชายชุติพนธ์ เกียรติวารีวรกุล ป.1/5 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ป.2 : กิจกรรมแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการโลกอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณธิดา สังข์เพชร ป.2/2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ด.ช. ชนนน พรหมเคลื่อน ป.2/6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ด.ญ.แอนนรินทร์ ธีระเผ่าพันธ์ ป.2/2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 4. รางวัลชมเชย ด.ช.ปฏิญญา มีเดช ป.2/6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 5. รางวัลชมเชย ด.ญ. ณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง ป.2/7 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ป.3 : กิจกรรมแข่งขันเกมเตตริสหรรษา

 1. รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงณธิดา ศักดา ป.3/5 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 เด็กหญิงลัลล์ลลิล พรมมะลิ ป.3/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 เด็กชายสุทธิภัทร พรมประศรี ป.3/2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 4. รางวัลชมเชย เด็กหญิงกนกรดา สุวรรณคง ป.3/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 5. รางวัลชมเชย เด็กหญิงศิริธารา เดชอรัญ ป.3/4 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ป.4 : กิจกรรมแข่งขัน cover ท่าเต้นเพลง ล้างมือบ่อยๆ ต้านภัยโควิด ในแอพ Tiktok

 1. รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปวีร์ลดา สาริขา ป.4/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ ป.4/6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 เด็กหญิงนภัสรัญชน์ ชูเกิด ป.4/3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 4. รางวัลชมเชย เด็กหญิงศิริรัตน์ พงศ์ชินฤทธิ์ ป.4/5 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 5. รางวัลชมเชย เด็กหญิงธมนวรรณ หีตนุช ป.4/2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ป.5 : กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ร่วมใจป้องกันโควิดด้วยสำนึก”

 1. รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.หมัยสุหรี แดงกุล ป.5/3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 เด็กหญิงนภัสกร อนุรักษ์ลิ้มสกุล ป.5/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 เด็กหญิงนิชาภัทร สาเสน ป.5/4 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 4. รางวัลชมเชย เด็กหญิงวริญ เพชรมั่ง ป.5/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 5. รางวัลชมเชย ด.ญ ธนิสร งามวิเศษ ป.5/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ป.6 : กิจกรรมแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 1. รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกนกพิชญ์ บริบูรณ์ ห้อง ป.6/3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐศศิญา หมานมา ห้อง ป.6/3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 เด็กหญิงศิริกานดา พัฒน์ใหญ่ ห้อง ป.6/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 4. รางวัลชมเชยเด็กหญิงพรพรหม ศรีฟ้า ห้อง ป.6/1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 5. รางวัลชมเชยเด็กชายกิตติภูมิ ล่องพรหม ห้อง ป.6/3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

สืบค้นเกียรติบัตร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี