กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 "กิจกรรมวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประกอบพิธีวางมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44

 "ประเมินสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 5"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ตาม นโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3

 "คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน"
            วันที่ 19 พ.ย. 2558 คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด ได้มาประเมิน ด.ญ. นภัสวรรณ รักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
"คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            วันที่ 16 พ.ย. 2558 คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย นายโสภณ โสมดี และ ดร.นริศว์ ปรารมภ์ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศน.พิณิวรรณ อินทเชื้อ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก ศน.ณฐกร รักษ์ธรรม ศน.สุรชัย ช่วยเกิด และ ศน. พรพันธ์ุศักดิ์ พาหะมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย   "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
"AAR ครั้งที่ 2"
            วันที่ 13 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.30-17.55 น.ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาทั่วไป หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างาน ร่วมกัน AAR กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี"แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ฉบับปรับปรุง"

"รับการติดตามความพร้อม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2"
            วันที่ 10 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.00-16.30 น.รับการติดตามความพร้อมในการนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ โดย ศน.พิณิวรรณ อินทเชื้อ และ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก ติดตามดูชุมนุม และเรียนรู้สู่โลกกว้างป. 3 ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมและให้กำลังใจในการปฏิบัติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

 "ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558"
                  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถม             ศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ                   อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3


"AAR ครั้งที่ 1"
            วันที่ 6 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.30-16.50 น.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างาน ร่วมกัน AAR กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องวิชาการ
"2 พ.ย. 2558 บันทึกเทปรายการเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม ช่อง 11""รับการติดตามความพร้อม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            วันที่ 1 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.00-16.30 น.รับการติดตามความพร้อมในการนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ โดย ศน.พิณิวรรณ อินทเชื้อ และ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมและให้กำลังใจในการปฏิบัติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ "คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

       วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558 คณะครู ผู้บริหารร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

        


"หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"


https://drive.google.com/file/d/0B_t8jJJpy6xEdjRCeUE5YmE0QUU
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEd3hoTE1ScktWcDA
 
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xESkJGYnhEd0F4a0E
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEdUhsTVFKSGZVZW8
 
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEOEx0bjZtM3Q2amc
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEYlBSalN6V3VNUjQ
 
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEOG5QTUNRV05EeUk
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEWjJMN1lnVWx2ZG8
  https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xET0NibjhOTVNNaHc

 "ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
ดังนี้
            1. นายชูชัย  บุญชู            ตำแหน่ง    ยามกลางคืน
            2. นายธรรมรงค์  ยุรงค์      ตำแหน่ง    พนักงานขับรถ


            ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาตามรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ถ้าไม่สามารถมารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 


"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

                 - ตำแหน่งยามกลางคืน    จำนวน    1     ตำแหน่ง
                 - ตำแหน่งคนขับรถ          จำนวน    1     ตำแหน่ง


            รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กันยายน 2558 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 กันยายน 2558  สนใจติดต่อฝ่ายบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 0-7727-2541


"การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ScQA) โรงเรียนมาตรฐานสากล"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมินโรงเรียน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ScQA) โรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71

"นิเทศติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี"
             ขอขอบคุณท่าน ศน.พินิวรรณ กับ ท่าน ศน.สายตา สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูและผู้บริหาร ในภาพรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก และมีคณะผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 ท่านเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51

"งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้"
            คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมลีกาเด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"การแข่งขันกีฬาสพฐ.-ฮอนด้าวิ่ง 31 สามัคคีปี 11"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11” กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ ประจำปี 2558  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ.)
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณ บริษัทศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและบริษัท เสริมปัญญา จำกัด จะดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร สุคนธา นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ (ใช้ดินสอ 2B และยางลบ ในการสอบ)
          
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"ลำพูเกมส์ 58 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี"
            การแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี "ลำพูเกมส์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

 
นายไพรัตน์  เพชรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
นายประจวบ ปานดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=0B1ujmBpS-PJZNldsaFZ5VlVTV00
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/
          
                                 http://www.utqplus.com/tepeonline/
        


Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/