Social Network EP

การนำทาง

 >>   คำสอนเตือนใจ บาป 14 ประการ ที่นำพาสู่พ่อแม่รักแกฉัน โดยท่าน ว.วชิรเมธี    ดาวน์โหลด

การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และรับเงินเรียนฟรี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  รายละเอียดเพิ่มเติม   

แจ้งท่านผู้ปกครองนักเรียนห้องปฐมวัย ต้นกล้า EP ทราบ ณ ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ทำการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดห้อง อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 อาจมีผลกระทบต่อกล้องวงจรปิดห้องปฐมวัย  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะเปิดใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามปกติภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

"วันสุนทรภู่"

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88)


แจ้งหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557
           ด้วย ทางเครือข่ายบางกุ้ง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการอบรมพัฒนาครู เครือข่ายบางกุ้ง เรื่อง "การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ" ของเครือข่าย ได้มีครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมด้วย 
            ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มีความจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 
23 - 24 มิถุนายน 2557    รายละเอียดเพิ่มเติม


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557

           ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1 อนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674652539268716.1073741992.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674652539268716.1073741992.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674652539268716.1073741992.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674652539268716.1073741992.374075122659794&type=1


ประชุมผู้ปกครองและครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยต้นกล้า EP ปีการศึกษา 2557
           ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอนในระดับชั้น ปฐมวัย ต้นกล้า EP เพื่อพบปะพูดคุยทำความเข้าใจเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์  ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฐมวัย ต้นกล้า EP


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674657679268202.1073741993.374075122659794&type=1

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674657679268202.1073741993.374075122659794&type=1 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674657679268202.1073741993.374075122659794&type=1 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674657679268202.1073741993.374075122659794&type=1
  
                         
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์   
 รายละเอียดเพิ่มเติม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับพื้นฐานนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

            ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนเข้าใหม่ (EP) ทุกคน ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2557 และ ทดสอบความพร้อม วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ รายละเอียดเพิ่มเติม


ประชุมวางแผนโครงการ "English Communication Course."
            ประชุมทีมงานทางวิชาการ  วางแผนจัดเตรียมโครงการ " English Communication Course. " ในวันที่ 24 - 25 มีนาคมนี้  เพื่อให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 

                         https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638781879522449.1073741973.374075122659794&type=1
                                                ประกาศ                               คำสั่ง

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ป.1
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557       ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 (อาคารสีฟ้า) เวลา 09.00 น.


สรุปยอดสมทบทุนสร้างศาลาร่วมใจ    

           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้ร่วมระดมทรัพยากรตามความสมัครใจในโครงการ" ศาลาร่วมใจ ป.6/2556 " เพื่อจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับท่านผู้ปกครอง ครู นักเรียนทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยมียอดรวม 65,320 บาท


  


บัญชีลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ Thai Class Standard ระดับชั้นอนุบาล
            บัญชีรายชื่อลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ Thai Class Standard ระดับชั้นอนุบาล 1และอนุบาล 2 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
       
                  >>  อนุบาล 1
                  >>  อนุบาล 2

             สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (หลังตึก EP)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1   2   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  2

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอำพน เหล่าพราหมณ์ 
ผู้อำนวยการ
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/