"ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย"

 

           ตามที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา นั้น โรงเรียนได้พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

             1. นางสาวพรรณนารี  ทองสง่า 
             2. นางสาวมัทนิตา  คงช่วย

            ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


 "แจ้งหยุดเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2558"
           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดการประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จึงให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
            ด้วยเหตุดังกล่าว ทางโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นจะต้องแจ้งหยุดเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน (ยกเว้นชั้นอนุบาลต้นกล้า EP ครึ่งวันทำการ เวลา 11.30 น.) ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นเวลา 1 วัน
            ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง ช่วยดูแล กวดขันนักเรียนในความปกครองของท่านได้ทบทวนการเรียน และเปิดเรียนตามปกติ วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป"รับสมัครครูเอกปฐมวัย 1 อัตรา"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรับสมัครครูเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

           คุณสมบัติ    - จบปริญญาตรี เอกปฐมวัย
                                - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

           รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 สนใจติดต่อฝ่ายบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 0-7727-2541

            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์


"แจ้งเรื่องหนังสือเรียนของนักเรียนโครงการ English Program"

          เรียนผู้ปกครองนักเรียน EP เนื่องจากระยะเวลาของกระบวนการเซ็นต์สัญญาการดำเนินงานระหว่าง BFITS กับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ทำให้ทาง BFITS ไม่สามารถสั่งหนังสือได้ตามกำหนดเวลา (ภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2558) ส่งผลให้ทาง McGraw-Hill ไม่สามารถส่งหนังสือมาให้นักเรียนทันเปิดเทอมได้ ในช่วงที่นักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือ ทาง BFITS จะทำการถ่ายเอกสารบทเรียนให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทาง BFITS จะรับผิดขอบในส่วนนี้

          หมายเหตุ: หนังสือจะส่งถึงประเทศไทยอย่างเร็วที่สุด คือประมาณต้นเดือนกรกฎาคม (กำหนดการ อย่างไม่เป็นทางการ) ทาง BFITS ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ขอแสดงความนับถือ

          BFITS Dear EP parents, Due to the contract process between BFITS and Anuban Suratthani School, BFITS couldn’t order the books in time to arrive for the beginning of the semester (before March 15th, 2015). Therefore, McGraw-Hill were not able to send the books to us before the semester begins. We will be copying pages from the books for the students to use.

The books are predicted to arrive in Thailand in July (estimate). Sorry for the inconvenience, Best regards, BFITS


"เลื่อนการเปิดภาคเรียน เฉพาะนักเรียนอนุบาลต้นกล้า EP"

  

  

             เรียนผู้ปกครองต้นกล้าที่เคารพทุกท่าน เนื่องจากวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนได้ลงมติในที่ประชุมมี หัวหน้า 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ หัวหน้าปฐมวัย หัวหน้าอาคารสถานที่ และครูที่ดูแลต้นกล้า (ตามข้อมูลด้านอาคารสถานที่ กับ ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สอบถามอีกหลายรายการที่จะต้องดำเนินยังไม่แล้วเสร็จ) ปรึกษาหาข้อสรุปกับทางผู้บริหาร ตัดสินใจขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียนอนุบาลต้นกล้า EP เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อความพร้อมในทุกๆด้านที่จะรองรับ และประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครองต้นกล้าต่อไป

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


"เครื่องแบบนักเรียนประเภทต่างๆ
"คำสั่งและรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 1 ปรับพื้นฐาน"
             ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนเข้าใหม่ทุกคน ปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 11.30 น.


              ชุดแต่งกาย           ให้นักเรียนใส่ชุดลำลองสุภาพ
              อุปกรณ์การเรียน   สมุด 1 เล่ม ดินสอ  ยางลบ ฯลฯ


"แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ
              นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ขึ้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดเรียนเตรียมความพร้อมใน
วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558


"เรียนผู้ปกครองอนุบาลต้นกล้า (ต้นกล้า EP)"
            ตามที่เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาลต้นกล้า (ต้นกล้า EP) ได้มีการประชุมและตกลงเพื่อร่วมบริจาค เพื่อจัดการเรียนการสอนนักเรียนอนุบาลต้นกล้า (ต้นกล้า EP) เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านได้ร่วมบริจาคเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2558"ประกาศรายชื่อนักเรียนเตรียมระดับชั้นอนุบาล"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักเรียนเตรียมระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558

             หมายเหตุ : ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี"ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ


             หมายเหตุ : ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวในวันที่ 22 มีนาคม 2558 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับทราบข้อมูลรายละเอียดการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 เวลา 09.00 น.


"รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ 2557"
             นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับรางวัล เหรียญทองการประกวด รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811285398938762.1073742132.374075122659794&type=1    
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ"
          โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2558

                  ระดับชั้นอนุบาล 2

          หมายเหตุ : ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวในวันที่ 15 มีนาคม 2558 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับทราบข้อมูลรายละเอียดการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 เวลา 09.00 น.


"โล่เชิดชูเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดีเด่น"
            สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ เป็นผู้ให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน ดีเด่น จาก ฯพณฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มีผลงานผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศไทย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลกระบี่ โดยสมาคมโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดได้ส่งเข้ารับการพิจารณากับสภาพผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย รวมทั้งประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเมือง จังหวัดตรัง


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819364848130817.1073742139.374075122659794&type=3&uploaded=21 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819364848130817.1073742139.374075122659794&type=3&uploaded=21 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819364848130817.1073742139.374075122659794&type=3&uploaded=21 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.1-5"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและสวนหลวง ร.9 สนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818091758258126.1073742136.374075122659794&type=3&uploaded=207

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818091758258126.1073742136.374075122659794&type=3&uploaded=207 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818091758258126.1073742136.374075122659794&type=3&uploaded=207 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818091758258126.1073742136.374075122659794&type=3&uploaded=207
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

        โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตร  English Program  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2558
           ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน  และการสัมภาษณ์  ในวันอาทิตย์
ที่22 กุมภาพันธ์ 558  ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 2  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
             
สอบข้อเขียน    เวลา 09.00 – 11.00 น.
             สอบสัมภาษณ์  เวลา  11.00 – 12.00 น.


ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตร English Program
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตร English Program ประจำปีการศึกษา 2558

 
"การประกวดผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ด้านเกษตรกรรม รอบสาม “หุ่นยนต์เก็บไข่ไก่” ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน ลำดับที่ 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808758559191446.1073742129.374075122659794&type=3&uploaded=64

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808758559191446.1073742129.374075122659794&type=3&uploaded=64 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808758559191446.1073742129.374075122659794&type=3&uploaded=64 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808758559191446.1073742129.374075122659794&type=3&uploaded=64
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558"
             ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการเลือกตั้งได้แก่พรรคอนุบาลสดใส ด.ญ.นภัสวรรณ รักษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803646109702691.1073742123.374075122659794&type=1

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/home/10834899_803647413035894_4168167694107247574_o.jpghttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.803646109702691.1073742123.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803646109702691.1073742123.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803646109702691.1073742123.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 22 - 33 มกราคม 2558"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้มารับฟังนโยบาย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และหาแนวทางในการดูแลนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

https://docs.google.com/file/d/0B1ujmBpS-PJZNnZIa05iNzBLSDQ/edit


"เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำหน่าย (แจก) ใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับเอกสารได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัคร ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


"กิจกรรมวันครูครั้งที่ 59"
             คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 59 "ครูดีศรีแผ่นดิน"เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794169857316983.1073742109.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794169857316983.1073742109.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794169857316983.1073742109.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794169857316983.1073742109.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงการติวเข้มกับติวเตอร์ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.)"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มีโครงการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET โรงเรียนได้ร่วมกับติวเตอร์ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) โดยทีมงานติวเตอร์ที่มีคุณภาพในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ดำเนินการจัดติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794753137258655.1073742110.374075122659794&type=3&uploaded=32

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794753137258655.1073742110.374075122659794&type=3&uploaded=32 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794753137258655.1073742110.374075122659794&type=3&uploaded=32 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794753137258655.1073742110.374075122659794&type=3&uploaded=32
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านการคัดเลือกโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ด้านเกษตรกรรม รอบสอง “หุ่นยนต์เก็บไข่ไก่” ให้นำเสนอผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557"ประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ การอ่านออก เขียนได้"
             การประชุมคอนเฟอร์เรนซ์การอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบาย “ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จัดประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทย ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792347837499185.1073742104.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792347837499185.1073742104.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792347837499185.1073742104.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792347837499185.1073742104.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงการ Thailand Australia BRIDGE Project"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม โครงการ Thailand Australia BRIDGE Project พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาคในกิจกรรมการพัฒนาครูระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือผู้บริหาร นักเรียน และครูผู้สอนระดับประถมศึกษาระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย ในการนี้ Mrs. Barbara Duokas ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Australia BRIDGE Project ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เพื่อเข้าพบครู และนักเรียนตามชั้นเรียนต่างๆ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792341990833103.1073742103.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792341990833103.1073742103.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792341990833103.1073742103.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792341990833103.1073742103.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมถนนเด็กเดินของเด็กสายชั้น ป.3-ป.6 กิจกรรมนันทนาการ เช่น ปิดตาตีหม้อ แต่งหน้าเสริมความงาม เดินตัวหนอน อุ้มโป่ง โยนปิงปอง เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง กินวิบาก พร้อมแจกของรางวัล ส่วนช่วงบ่ายกิจกรรมการแสดงของสายชั้น อ.1 – ป.5 และวงดนตรีประจำโรงเรียนวงฟองน้ำ พร้อมจับฉลากแจกของขวัญแก่นักแสดงและผู้โชคดีในงานวันเด็ก วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.790603364340299.1073742102.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.790603364340299.1073742102.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.790603364340299.1073742102.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.790603364340299.1073742102.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)"
             โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ในครั้งนี้ เป็นการจัดค่ายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง – พูด และบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน” ความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมายในการจัดค่ายวิชาการ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านสันติสุข จำนวนนักเรียน 209 คน ครู 12 คน ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789624091104893.1073742101.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789624091104893.1073742101.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789624091104893.1073742101.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789624091104893.1073742101.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส แจกของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779404722126830.1073742100.374075122659794&type=3&uploaded=48

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779404722126830.1073742100.374075122659794&type=3&uploaded=48 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779404722126830.1073742100.374075122659794&type=3&uploaded=48 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779404722126830.1073742100.374075122659794&type=3&uploaded=48
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1"
             สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.777043375696298.1073742099.374075122659794&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ 2557"
             นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทองการประกวด รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ ณ มาริไทม์ ปารค์ แอนด์ สปา รีสอร์ท ห้อง นพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.776981922369110.1073742098.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.776981922369110.1073742098.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.776981922369110.1073742098.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.776981922369110.1073742098.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"Mini Party Christmas Day"
             อนุบาลต้นกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัด Mini Party Christmas Day ภายในห้องเรียน มีการจับของขวัญ กิจกรรมร้องเพลง และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานนี้ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775376969196272.1073742097.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775376969196272.1073742097.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775376969196272.1073742097.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775376969196272.1073742097.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

 
นายไพรัตน์  เพชรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/