Social Network EP

การนำทาง

       English Today

 
 "ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

"งานเกษียณอายุราชการ สพป.สฎ.1"
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตและเลี้ยงสังสรรค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 
"กิจกรรมค่ายปฐมวัย DAY CAMP"
            กิจกรรมค่ายปฐมวัย DAY CAMP ตามโครงการศุกร์หรรษาพัฒนาผู้เรียน วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
 
 
   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732736140127022.1073742057.374075122659794&type=1  
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 
"ระบบ CCTV ขัดข้อง"
            เนื่องด้วย ระบบ CCTV ของระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ English Program) ระบบมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ทางโรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
            แจ้งมาเพื่อทราบ (ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 15 ก.ย. 2557)

"ประเมิน สถานศึกษาพอเพียง"
            การประเมินสถานศึกษาด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการปี 2557-2559 "สถานศึกษาพอเพียง" โดยรับการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1"การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนของโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง "
           โรงเรียนเครือข่ายบางกุ้งได้ประชุมวิชาการ เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและได้ข้อสรุปให้แต่ละโรงเรียนออกแบบทดสอบและนำมาสรุปวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อเป็นข้อสอบเครือข่าย

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723606297706673.1073742049.374075122659794&type=3
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723606297706673.1073742049.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723606297706673.1073742049.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723606297706673.1073742049.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1"การแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10” ประจำปี 2557 "
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10” กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ.)
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณ บริษัทศุภกิตติ์มอเตอร์ สุราษฎร์ธานี และ เอ.พี.ฮอนด้า ผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723074474426522.1073742048.374075122659794&type=3&uploaded=127

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723074474426522.1073742048.374075122659794&type=3&uploaded=127 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723074474426522.1073742048.374075122659794&type=3&uploaded=127 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723074474426522.1073742048.374075122659794&type=3&uploaded=127
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัด สพฐ. "
              ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัด สพฐ. (ติดตามภาคใต้) ติดตามการจัดการเรียนการสอนแนวคิดมอนเทสซิรี่ โดยครูที่อบรม AMI ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย
              นายสุนันนท์ เทพศรี ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย 
              คณะที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
                    - นายสหชาติ เหล็กชาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สกบ.(สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ)
                    - นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่เขต1 
                    - นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป. กระบี่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718080588259244.1073742044.374075122659794&type=3&uploaded=4

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718080588259244.1073742044.374075122659794&type=3&uploaded=4 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718080588259244.1073742044.374075122659794&type=3&uploaded=4 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718080588259244.1073742044.374075122659794&type=3&uploaded=4

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100%"
              พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างสถานีตำรวจภูธร เมืองสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะประสานความร่วมมือ ผนึกกำลัง ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู – นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717366474997322.1073742043.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717366474997322.1073742043.374075122659794&type=1  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717366474997322.1073742043.374075122659794&type=1  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717366474997322.1073742043.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"การประชุมและติดตั้ง Application กล้อง CCTV ห้องเรียน EP"
              ด้วยโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้ติดตั้งกล้อง CCTV ยังห้องเรียนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ลงทะเบียนใช้กล้อง CCTV ประชุมและติดตั้ง Application กล้อง CCTV ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 4 กมลวรรณ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715434435190526.1073742041.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715434435190526.1073742041.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715434435190526.1073742041.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715434435190526.1073742041.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอำพน เหล่าพราหมณ์ 
ผู้อำนวยการ
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/