แผนผังสนามสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีhttps://drive.google.com/open?id=0B6OkIr71EDi-bVAwa2RLN2gyanc