ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562         
        ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ04006/ว1181 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

        ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

        โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จึงขอเลื่อนการมอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563  
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563    
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563   

บัญชีรายชื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562    
บัญชีรายชื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
การจัดห้องเรียนเพื่อเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562    
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562    ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โครงการสองภาษา English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โครงการสองภาษา English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด ราคากลาง, แบบราคากลางแบบก่อสร้าง)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
แบบราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นอนุบาล 1-2

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเพิ่มเติมก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (แบบราคากลาง, แบบก่อสร้างEmbed gadget