https://drive.google.com/open?id=0B6OkIr71EDi-aWxYYmh5ODluSlk

https://drive.google.com/file/d/0B6OkIr71EDi-azRVY2U1bWZUejA/view?pref=2&pli=1

https://drive.google.com/open?id=0B1ujmBpS-PJZdmh2bWN2bXJTMG8
 คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 4 ปีติดต่อกัน (2555-2558)


ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558


ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายบางกุ้ง

                                                 

                                                                         https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW51YmFuc3VyYXQuYWMudGh8YW51YmFuc3VyYXQtc2Nob29sfGd4OmQ2MGM4ZWU0ZjIxNGYzZA                         


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW51YmFuc3VyYXQuYWMudGh8YW51YmFuc3VyYXQtc2Nob29sfGd4OjQxODVmYzQ5ODlhOTcyZTM
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW51YmFuc3VyYXQuYWMudGh8YW51YmFuc3VyYXQtc2Nob29sfGd4OjQxODVmYzQ5ODlhOTcyZTM

 
 
 
 
 


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/home