"ประกาศรับสมัคร "เจ้าหน้าที่สวัสดิการ"
             ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าในสวัสดิการ [25-11-2557]

"พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
            ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้เข้าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763652677035368.1073742084.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763652677035368.1073742084.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763652677035368.1073742084.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763652677035368.1073742084.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
            พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557   ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 พฤศจิการยน 2557

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763613757039260.1073742083.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763613757039260.1073742083.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763613757039260.1073742083.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.763613757039260.1073742083.374075122659794&type=3https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงการมหัศจรรย์วัฒนธรรมศิลป์ศรีวิชัย : ศิลป์ไทย ศิลป์ถิ่น"
             โครงการมหัศจรรย์วัฒนธรรมศิลป์ศรีวิชัย : ศิลป์ไทย ศิลป์ถิ่น ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมหลักบ่อเพาะต่อยอด : ศิลป์ไทย ศิลป์ถิ่น กิจกรรมย่อย หนังตะลุง “การขับบทหนังตะลุง” เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความรัก เห็นคุณค่า ความสำคัญของศิลปะการแสดงประจำถิ่น เกิดทัศนคติที่ดี ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หนังตะลุงให้อยู่คู่ท้องถิ่น และประการสำคัญ การขับบทหนังตะลุง เป็นการฝึกความจำ ฝึกสมาธิ ผู้ฝึกขับบทหนังตะลุงบ่อยๆ จะเกิดสติปัญญาแตกฉาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761342430599726.1073742081.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761342430599726.1073742081.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761342430599726.1073742081.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761342430599726.1073742081.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาศึกษาดูงาน"
             ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761403517260284.1073742082.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761403517260284.1073742082.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761403517260284.1073742082.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761403517260284.1073742082.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"PUNG SAENG OPEN KOREAN-THAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2014 "
               ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ด.ช ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ในการแข่งขันเทควันโด 
รายการ PUNG SAENG OPEN KOREAN-THAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2014 ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
ในธันวามคม 2557"การติดตามโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล"
             การประเมินข้อมูลโครงการและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล รุ่นที่ 1 และที่ 2 จากหน่วยงานวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (สวพ.) ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760640310669938.1073742080.374075122659794&type=1

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760640310669938.1073742080.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760640310669938.1073742080.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760640310669938.1073742080.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"มอบเกียรติบัตรวันลอยกระทงและผ่านการอบรมของสำนักงานวัฒนธรรม"
             มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการประกวด กระทงประดิษฐ์ หนูน้อยและธิดานพมาศให้กับผู้ชนะเลิศ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมของสำนักงานวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ “การปั้นตุ๊กตามวยไชยา” ประกอบด้วย
                -  เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษา
                -  เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์วรรณา
                -  เด็กชายสองภาค  วงศ์วรรณา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757736430960326.1073742076.374075122659794&type=3&uploaded=28

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757736430960326.1073742076.374075122659794&type=3&uploaded=28 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757736430960326.1073742076.374075122659794&type=3&uploaded=28 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757736430960326.1073742076.374075122659794&type=3&uploaded=28
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 2557"
             ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 
ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753984591335510.1073742072.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753984591335510.1073742072.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753984591335510.1073742072.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753984591335510.1073742072.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"กิจกรรมวันลอยกระทง"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ข้อ 5 ในเรืองของการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753457711388198.1073742071.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753457711388198.1073742071.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753457711388198.1073742071.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753457711388198.1073742071.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155

นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/