ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

  


 ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563  
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563    
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563   

บัญชีรายชื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562    
บัญชีรายชื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
การจัดห้องเรียนเพื่อเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562    
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562    ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โครงการสองภาษา English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนโดยครูชาวต่างชาติ โครงการสองภาษา English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด ราคากลาง, แบบราคากลางแบบก่อสร้าง)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
แบบราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นอนุบาล 1-2

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเพิ่มเติมก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (แบบราคากลาง, แบบก่อสร้างEmbed gadget