"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888663834534251.1073742168.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888663834534251.1073742168.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888663834534251.1073742168.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888663834534251.1073742168.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 "กิจกรรมตักบาตร ถวายเทียนพรรษา"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตักบาตร ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888668851200416.1073742169.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888668851200416.1073742169.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888668851200416.1073742169.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888668851200416.1073742169.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 "ประเมินการสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ตาม นโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888652347868733.1073742167.374075122659794&type=3&uploaded=39

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888652347868733.1073742167.374075122659794&type=3&uploaded=39 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888652347868733.1073742167.374075122659794&type=3&uploaded=39 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888652347868733.1073742167.374075122659794&type=3&uploaded=39
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"แจ้งวันหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิกที่นี่"


"การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ระดับปฐมวัย"
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882305415170093.1073742165.374075122659794&type=3

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882305415170093.1073742165.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882305415170093.1073742165.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882305415170093.1073742165.374075122659794&type=3

   
"TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ

พื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน  
คลิกที่นี่"

http://www.utqplus.com/tepeonline/


 บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา
            บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - บัญชีคำพื้นฐาน ปฐมวัย จำนวน 242 คำ
            - บัญชีคำพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ
            - บัญชีคำพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,089 คำ


"ยินดีต้อนรับ นายประจวบ ปานดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี"
            ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดี ยินดีต้อนรับ นายประจวบ ปานดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875931259140842.1073742162.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875931259140842.1073742162.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875931259140842.1073742162.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875931259140842.1073742162.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"แสดงความยินดีกับ คุณครู รัตนวรรณ นันทเกษตร"
            ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครู รัตนวรรณ นันทเกษตร  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร วันที่ 29 มิถุนายน 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874613725939262.1073742155.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874613725939262.1073742155.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874613725939262.1073742155.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874613725939262.1073742155.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 "แจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือ เรื่องการจราจรรับ-ส่ง นักเรียน"
          ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการจัดระบบจราจรด้านหน้าโรงเรียน และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนให้การจราจรเกิดความคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น "โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
        และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
"
           ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

           ในการนี้โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ขอให้ผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โดยผู้สมัครสอบเตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และค่าสมัครสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 150 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 คนละ 300 บาท

             จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย "การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน"
           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2558 มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน ดังนี้

           วันที่ 15 - 19, 22 - 23 มิถุนายน 2558 เปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน ดังนี้
                            คาบที่ 1 เวลา 08.30 - 09.15 น.         คาบที่ 2 เวลา 09.15 - 10.00 น. 
                            คาบที่ 3 เวลา 10.00 - 10.45 น.         คาบที่ 4 เวลา 10.45 - 11.30 น. 
           พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 - 12.30 น.
                            คาบที่ 5 เวลา 12.30 - 13.15 น.         คาบที่ 6 เวลา 13.15 - 14.00 น. 
           พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 - 14.15 น.

*** จัดกิจกรรมภายในกีฬาภายในโรงเรียน เวลา 14.15 - 15.30 น. ***

           วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558
                   โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑา ภายในโรงเรียน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน)<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

 
นายไพรัตน์  เพชรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
นายประจวบ ปานดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/
          
                                 http://www.utqplus.com/tepeonline/
        


Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/