Social Network EP

แนะนำข้อมูลเพื่อการศึกษา

การนำทาง

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    รายละเอียดเพ่ิมเติม

ประชุมวางแผนโครงการ "English Communication Course."
            ประชุมทีมงานทางวิชาการ  วางแผนจัดเตรียมโครงการ " English Communication Course. " ในวันที่ 24 - 25 มีนาคมนี้  เพื่อให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638781879522449.1073741973.374075122659794&type=1

                      ประกาศ                               คำสั่งประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ป.1
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557       ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 (อาคารสีฟ้า) เวลา 09.00 น.


สรุปยอดสมทบทุนสร้างศาลาร่วมใจ    

              โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้ร่วมระดมทรัพยากรตามความสมัครใจในโครงการ" ศาลาร่วมใจ ป.6/2556 " เพื่อจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับท่านผู้ปกครอง ครู นักเรียนทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยมียอดรวม 65,320 บาท


  


บัญชีลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ Thai Class Standard ระดับชั้นอนุบาล
            บัญชีรายชื่อลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ Thai Class Standard ระดับชั้นอนุบาล 1และอนุบาล 2 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
       
                  >>  อนุบาล 1
                  >>  อนุบาล 2

             สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (หลังตึก EP)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สรุปการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนThai Class Standard ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเปิดรับนักเรียนประเภทห้องเรียน Thai Class Standard
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 6 - 10 มี.ค. 2557

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1  เพื่อเข้าเรียน
โครงการ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

             ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ โดยได้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ และจุดเน้นทางด้านการอ่านออกและเขียนได้ ของผู้เรียนในปีการศึกษา 2557 จัดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ มีดังนี้
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628726730527964.1073741949.374075122659794&type=1
 
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628726730527964.1073741949.374075122659794&type=1
 
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628726730527964.1073741949.374075122659794&type=1

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628726730527964.1073741949.374075122659794&type=1  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628726730527964.1073741949.374075122659794&type=1  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628726730527964.1073741949.374075122659794&type=1

สรุปการรับนักเรียนประเภทห้องเรียน Thai Class Standard อนุบาล 1
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเปิดรับนักเรียนประเภทห้องเรียน Thai Class Standard
ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2557
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628729113861059.1073741950.374075122659794&type=1
 

บัญชีลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ โครงการ English Program
            บัญชีรายชื่อลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)  
ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็นระดับชั้น ดังนี้

                  >>  อนุบาลต้นกล้า                   
                  >>  อนุบาล 1
                  >>  อนุบาล 2
                  >>  ประถมศึกษาปีที่ 1

            สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาที่รับมอบตัว 09.00 น. - 12.00 น.


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีรายชื่อดังนี้

                                ที่                    ชื่อ - สกุล                            ลำดับที่
                                1        เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์                          1
                                2        เด็กหญิงพีรดา ฮุนพงษ์ลิมานนท์                2
                                3        เด็กชายประชา  ธรรมภัทร์กุล                    3
                                4        เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ                       4
                                5        เด็กชายวิชชากร  วงสุกรี                          5

            สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาที่รับมอบตัว 09.00 น. - 12.00 น.


กำหนดการสอบโครงการคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
และกำหนดการสอบด้านภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ โดยได้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ และจุดเน้นทางด้านการอ่านออกและเขียนได้ ของผู้เรียนในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจะดำเนินการทดสอบศักยภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
            1.  เพื่อค้ดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (เฉพาะ ป.1 ห้อง 1 - 4)
            2.  เพื่อคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านออก และเขียนได้
            ในการนี้โรงเรียนจัดสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตามตารางสอบ ดังนี้
    ภาคเช้า เวลา 09.00 น.-11.00 น. ทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (เฉพาะ ป.1 ห้อง 1 - 4)
    ภาคบ่าย เวลา 13.00น.-15.00 น. สอบคัดกรองจุดเน้นด้านการอ่านออก และเขียนได้
                รายละเอียดเพิ่มเติม         เฉพาะ นักเรียน ป.1 ห้อง 1 - 4         เฉพาะ นักเรียน ป. 1 ห้อง 5


สรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ณ อิมแพค เมืองทองธานี

            สรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ดังนี้
                
                1.รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ  เหรียญทอง
                        - นายคมกฤษ   ลิ่มสวัสดิ์  
                2.รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ   เหรียญทอง
                        - นางสาวรัตนวรรณ   นันทเกษตร
                3.รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ     เหรียญเงิน
                        - นางสาวดวงเดือน   กิติโส

    การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

            หนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี,สพป.สฎ1 และตัวแทนภาคใต้ แม้จะได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยเป็นเพียงนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แข่งขันในช่วง ป.4 - ป.6 ประสบการณ์จะสอนให้เข้มแข็ง แกร่งขึ้นในอนาคต 2 ปีข้างหน้าจะได้พบกับ  ด.ญ.นภัสวรรณ รักษา "น้องฟ้า" อีก ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คุณครูที่ควบคุมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จระดับชาติในครั้งนี้  

    


ประกาศวันและสถานที่จับฉลากและสอบเข้าเรียนห้องโครงการพิเศษ
(English  Program)

              โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการโดยวิธีการจับฉลากเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(โครงการ English Program) ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
และเรียนเชิญผู้ปกครองที่พานักเรียนมาจับฉลากและสอบเข้าเรียน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


บรรยากาศการแข่งขัน OBEC  AWARDS ณ เมืองทองธานี
            ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติและรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์  2557 
 
                https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625115930889044.1073741942.374075122659794&type=1     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625082510892386&set=pcb.625082714225699&type=1&theater         https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625115930889044.1073741942.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 

สรุปการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเปิดรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ(EP) ประจำปีการศึกษา 2557 
ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 

ผลสอบ Pre O-NET สูงสุดของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีดำเนินจัดสอบ Pro O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยกันทั้งหมด ๔ ครั้ง ซึ่งผลการสอบของนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงสุดทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด

https://docs.google.com/file/d/0B1ujmBpS-PJZclQzMUtoY1QyTWc/edit


โครงการติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ O-net
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้ร่วมมือกับติวเตอร์ของบริษัทอักษตรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) ดำเนินการจัดติวเข้ม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมสอบ O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
            ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เห็นว่าโครงการดังกล่าวน่าสนใจและเป็นประโยชน์สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้งที่มีความสนใจเข้าร่วมติวเข้ม โดยมีโควต้านักเรียนเข้าร่วมจำนวน   ๓๐ คน (เฉลี่ยโรงเรียนละ ๒ คน) 
            โรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจ แจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗-๒๗๒๕๔๑ หรือ e-office ดังรายละเอียดที่แนบท้ายรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มอว.สุราษฎร์ธานี
http://psuwit.surat.psu.ac.th/images/column_1390822860/M%201%20Admission%20S.pdf
            ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบผ่านการคัดเลือกและวัดความรู้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ดังนี้
  1.  ด.ช.คุณากร พุ่มประดับ 
2.  ด.ช.กิตติพัฒน์ จันทร์ศรี
3.  ด.ญ.นลินี ชูเกิด
4.  ด.ญ.ชญานุตม์ ทองญวน
5.  ด.ญ.ชนินันท์ จันทร์ณรงค์
6.  ด.ช.เชน ภัทรรังรอง 
7.  ด.ช.บรรณวิชญ์ พรหมมนตรี
8.  ด.ญ.ประภัสสร ใจสมุทร
9.  ด.ญ.ปาริฉัตร ชมพิกุล
10.ด.ญ.วรรณชดา ลิ่มสวัสดิ์
11.ด.ญ.หัสศจี มาลัย


กิจกรรมวันคล้าย "วันสถาปนายุวกาชาดไทย" ประจำปี ๒๕๕๗

            เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้าย “วันสถาปนายุวกาชาดไทย” งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

JAN
27

 กิจกรรมวันคล้าย "วันสถาปนายุวกาชาด  ไทย" ประจำปี ๒๕๕๗

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/home/DSC00349.JPGhttp://anubansurat.blogspot.com/2014/01/blog-post.htmlhttp://anubansurat.blogspot.com/2014/01/blog-post.htmlhttp://anubansurat.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


ประกาศแจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

           จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของผู้คนในชาติ และทำให้เกิดสถานการณ์ที่มีการใช้ควารุนแรงต่อประชาชนในพื้นที่การชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดความตึงเครียดต่อประชาชน และเกิดความสับสนในความคิดทางการเมืองของผู้คนในชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้โรงเรียนจึงพิจารณาเห็นว่า 

            เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนเห็นว่านักเรียนควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิดในสถานการณ์เช่นนี้ 

            ดังนั้น โรงเรียนจึงหยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา ๒ วัน ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ และจะเปิดเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗


กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๕๘ "หนึ่งแสนครูดี" 
            คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๕๘ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายละเอียด ดังนี้


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1   2   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  2

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอำพน เหล่าพราหมณ์ 
ผู้อำนวยการ
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/