IMG-LOGO
หน้าแรก สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อ.1ครูเรวดี ทองสอน, ครูกาญจนา กรีมละ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/1ครูวาสนา ศุขพัชรไพศาล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/2ครูเสาวคนธ์ รัตนสมบูรณ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/3ครูพัชรพร มีเพียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/4ครูเด่นนภา พูลติ้ม *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/1ครูวนิดา แพเพชรทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/2ครูวนิดา เสือทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/3ครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/4ครูประภา เผือดเชาว์ไว *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/5ครูจิรารัตน์ อภิชนังกูร *, ครูสุภัทรา เศรษสระ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/1ครูเอมอรณ์ ชูจิตยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/2ครูวรัญญา พันธ์เพชรกุลยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/3ครูสุจิรา แก้วสังข์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/4ครูดลยา สุขกาว *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/5ครูฉายา ลาชโรจน์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/6ครูชุตินันท์ เทือกสุบรรณ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/1ครูวรรณวจี แดงมา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/2ครูธิดารัตน์ รัฐวิเศษ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/3ครูกัญจณา แก่นงามยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/4ครูภูริดา โกลาหล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/5ครูปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/6ครูพัสดี เพชรไพ, ครูสุดาวรรณ แพกุลยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/7ครูอรอุมา เพชรบำรุง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/1ครูธิติญาภา รัตนะยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/2 17 20 37 17 19 36 0 1 0 1 97.30
ป.3/3ครูวรรนิภา คงสิทธิ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/4ครูณัฐกิตติ์ สงแก *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/5ครูชุติมา สุประดิษฐ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/6ครูอุษา เมฆสุข *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/7ครูพิชญาดา ธราพร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/1ครูจิตรมณี ศักดา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/2ครูภัชรา พุกพะยา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/3ครูณัฏฐากร แก้วเชื้อ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/4ครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/5ครูวาสนา ไทยเอียด *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/6ครูอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/7ครูศรัญญา สังข์เพชร *, ครูพันทิพา ทิพยฤกษ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/1ครูวิชชุดา ดำเนินผล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/2ครูปิยเนตร์ วัฒนา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/3ครูจันจิรา ชูเมฆ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/4ครูวันวิสาข์ จูตระกูล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/5ครูอรวรรณ ชุมขวัญ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/6ครูกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/7ครูวรลักษณ์ สุขเมือง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/1ครูณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/2ครูสุภาวดี กาฬสุวรรณยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/3ครูอารีรัตน์ ปลอดนคร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/4ครูนันทิดา สร้อยหอมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/5ครูเบญญาดา รัตนจินดาศรี *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/6ครูสุกัญญา ทองนาค *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/7ครูจิตรา สัมพันธ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ศ. 27/01/2566 พฤ. 26/01/2566 พ. 25/01/2566 อ. 24/01/2566 จ. 23/01/2566
ศ. 20/01/2566 พฤ. 19/01/2566 พ. 18/01/2566 อ. 17/01/2566 จ. 16/01/2566
ศ. 13/01/2566 พฤ. 12/01/2566 พ. 11/01/2566 อ. 10/01/2566 จ. 09/01/2566
ศ. 06/01/2566 พฤ. 05/01/2566 พ. 04/01/2566 อ. 03/01/2566 ศ. 30/12/2565
พฤ. 29/12/2565 พ. 28/12/2565 อ. 27/12/2565 จ. 26/12/2565 อา. 25/12/2565
ศ. 23/12/2565 พฤ. 22/12/2565 พ. 21/12/2565 จ. 19/12/2565 ศ. 16/12/2565
พฤ. 15/12/2565 พ. 14/12/2565 อ. 13/12/2565 จ. 12/12/2565 ศ. 09/12/2565
พฤ. 08/12/2565 พ. 07/12/2565 อ. 06/12/2565 ศ. 02/12/2565 พฤ. 01/12/2565
พ. 30/11/2565 อ. 29/11/2565 จ. 28/11/2565 ศ. 25/11/2565 พฤ. 24/11/2565
พ. 23/11/2565 อ. 22/11/2565 จ. 21/11/2565 ศ. 18/11/2565 พฤ. 17/11/2565
พ. 16/11/2565 อ. 15/11/2565 จ. 14/11/2565 ส. 12/11/2565 ศ. 11/11/2565
พฤ. 10/11/2565 พ. 09/11/2565 อ. 08/11/2565 จ. 07/11/2565 ศ. 04/11/2565
พฤ. 03/11/2565 พ. 02/11/2565 อ. 01/11/2565