IMG-LOGO
หน้าแรก สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อ.1/1ครูรัชนี อินทานุกูล *, ครูชลธิชา หมัดอาหวายังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.1/2ครูจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ, ครูไปรมา จูสมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.1/3ครูกรรณิการ์ นาคเสนา *, ครูนูรไซนี หลังหลียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/1ครูวาสนา ศุขพัชรไพศาล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/2ครูเรวดี ทองสอน *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/3ครูพัชรพร มีเพียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/4ครูจิรารัตน์ อภิชนังกูร *, ครูฟาริณีย์ ทิ้งดำขาว *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/1ครูวนิดา เสือทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/2ครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/3ครูวนิดา แพเพชรทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/4ครูประภา เผือดเชาว์ไว *, ครูพิชชาภา เวชกุลยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/1ครูสุจิรา แก้วสังข์ *, ครูญาณิศา สังข์เพชรยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/2ครูจันจิรา ชูเมฆ *, ครูวาสนา ไทยเอียด *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/3ครูวรัญญา พันธ์เพชรกุล, ครูเพชรลดา พลายทองยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/4ครูดลยา สุขกาว *, ครูสิรพิชญ ไชยสาลียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/5ครูฉายา ลาชโรจน์ *, ครูปริญญ์ แก้วจันทร์แก้วยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/6ครูกาญจนา กรีมละ *, ครูศศิธร หนูฉิมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/1ครูปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง *, ครูศุภรัตน์ วัฒนายังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/2ครูธิดารัตน์ รัฐวิเศษ *, ครูกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/3ครูวรรณวจี แดงมา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/4ครูภูริดา โกลาหล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/5ครูคชสีห์ เจาะจงยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/6ครูลลิตา เภอเกลี้ยง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/7ครูอรอุมา เพชรบำรุง *, ครูสัจจพร บุญพรหมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/1ครูธิติญาภา รัตนะ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/2ครูวัชรีพร สมพงษ์ *, ครูพิรญาณ์ เกตุแก้วยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/3ครูวรรนิภา คงสิทธิ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/4ครูปิ่นมณี ขวัญเมือง, ครูณัฐกิตติ์ สงแก *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/5ครูชุติมา สุประดิษฐ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/6ครูอุษา เมฆสุข *, ครู รณชัย เมืองใหม่ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/7ครูพิชญาดา ธราพร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/1ครูปาริชาต กลับกลาย, ครูจิตรมณี ศักดา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/2ครูภัชรา พุกพะยา *, ครูโฆษิต ขุนภักดียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/3ครูณัฏฐากร แก้วเชื้อ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/4ครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/5ครูพัสดี เพชรไพ, ครูจตุพร ท่อนทองยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/6ครูอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ *, ครูพันทิพา ทิพยฤกษ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/7ครูสรัลชนา กลางนุรักษ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/1ครูปิยเนตร์ วัฒนา *, ครูชัยเดช บุญสอนยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/2ครูวิชชุดา ดำเนินผล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/3ครูจันจิรา เลาแก้วยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/4ครูทิวาพร ขุนเสถียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/5ครูวันวิสาข์ จูตระกูล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/6ครูอรวรรณ ชุมขวัญ *, ครูสวรรยา อนันต์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/7ครูวรลักษณ์ สุขเมือง *, ครูกวินทิพย์ ลือชายังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/1ครูไซณับ แวสะมาแฮยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/2 20 23 43 20 23 43 0 0 0 0 100.00
ป.6/3ครูสุภาวดี กาฬสุวรรณ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/4ครูนันทิดา สร้อยหอม, ครูศิโรรัตน์ ทนุศักดิ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/5ครูปฐมาวดี พัฒนสิงห์ *, ครูวสิน หนุนพลยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/6ครูกัญจณา แก่นงาม, ครูสุกัญญา ทองนาค *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/7ครูจิตรา สัมพันธ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ. 25/06/2567 จ. 24/06/2567 ศ. 21/06/2567 พฤ. 20/06/2567 พ. 19/06/2567
อ. 18/06/2567 จ. 17/06/2567 ศ. 14/06/2567 พฤ. 13/06/2567 พ. 12/06/2567
อ. 11/06/2567 จ. 10/06/2567 ศ. 07/06/2567 พฤ. 06/06/2567 พ. 05/06/2567
อ. 04/06/2567 ศ. 31/05/2567 พฤ. 30/05/2567 พ. 29/05/2567 อ. 28/05/2567
จ. 27/05/2567 ศ. 24/05/2567 พฤ. 23/05/2567 พ. 22/05/2567 อ. 21/05/2567
จ. 20/05/2567 ศ. 17/05/2567 พฤ. 16/05/2567