IMG-LOGO
หน้าแรก สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อ.1ครูกรรณิการ์ นาคเสนา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/1ครูวาสนา ศุขพัชรไพศาล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/2ครูเรวดี ทองสอน *, ครูสุภัทรา เศรษสระ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/3ครูพัชรพร มีเพียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/4ครูเด่นนภา พูลติ้ม *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/1ครูวนิดา เสือทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/2ครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/3ครูวนิดา แพเพชรทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/4ครูประภา เผือดเชาว์ไว *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/5ครูจิรารัตน์ อภิชนังกูร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/1ครูสุจิรา แก้วสังข์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/2ครูพันทิพา ทิพยฤกษ์, ครูวาสนา ไทยเอียด *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/3ครูวรัญญา พันธ์เพชรกุล, ครูเพชรลดา พลายทองยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/4ครูดลยา สุขกาว *, ครูสิรพิชญ ไชยสาลียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/5ครูฉายา ลาชโรจน์ *, ครูตรงกมล มีชัยยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/6ครูกาญจนา กรีมละ *, ครูศศิธร หนูฉิมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/1ครูเอมอรณ์ ชูจิต, ครูกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/2ครูธิดารัตน์ รัฐวิเศษ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/3ครูลลิตา เภอเกลี้ยง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/4ครูภูริดา โกลาหล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/5ครูกัญจณา แก่นงาม, ครูปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/6ครูพัสดี เพชรไพ, ครูศรัญญา สังข์เพชร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/7ครูอรอุมา เพชรบำรุง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/1ครูธิติญาภา รัตนะ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/2ครูวัชรีพร สมพงษ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/3ครูวรรนิภา คงสิทธิ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/4ครูณัฐกิตติ์ สงแก *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/5ครูชุติมา สุประดิษฐ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/6ครูอุษา เมฆสุข *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/7ครูพิชญาดา ธราพร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/1ครูจิตรมณี ศักดา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/2ครูภัชรา พุกพะยา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/3ครูณัฏฐากร แก้วเชื้อ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/4ครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/5ครูปาริชาต กลับกลาย, ครูผกาทิพย์ ดอกสียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/6ครูอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ *, ครูณฐมน สุดลึกยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/7ครูชุตินันท์ เทือกสุบรรณ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/1ครูปิยเนตร์ วัฒนา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/2ครูวิชชุดา ดำเนินผล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/3ครูจันจิรา ชูเมฆ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/4ครูทิวาพร ขุนเสถียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/5ครูวันวิสาข์ จูตระกูล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/6 22 19 41 22 19 41 0 0 0 0 100.00
ป.5/7ครูวรลักษณ์ สุขเมือง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/1ครูณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/2ครูสุภาวดี กาฬสุวรรณ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/3ครูอารีรัตน์ ปลอดนคร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/4ครูนันทิดา สร้อยหอมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/5ครูปฐมาวดี พัฒนสิงห์ *, ครูวสิน หนุนพลยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/6ครูสุกัญญา ทองนาค *, ครูศุภราช แก้วมีศรียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/7ครูจิตรา สัมพันธ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ. 03/10/2566 จ. 25/09/2566 ศ. 22/09/2566 พฤ. 21/09/2566 พ. 20/09/2566
อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566 อา. 17/09/2566 ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566
พ. 13/09/2566 อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566 อา. 10/09/2566 ส. 09/09/2566
ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566 พ. 06/09/2566 อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566
อา. 03/09/2566 ส. 02/09/2566 ศ. 01/09/2566 พฤ. 31/08/2566 พ. 30/08/2566
อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566 ศ. 25/08/2566 พฤ. 24/08/2566 พ. 23/08/2566
อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566 ส. 19/08/2566 ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566
พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 จ. 14/08/2566 ศ. 11/08/2566 พฤ. 10/08/2566
พ. 09/08/2566 อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566 ส. 05/08/2566 ศ. 04/08/2566
พฤ. 03/08/2566 พ. 02/08/2566 อ. 01/08/2566 จ. 31/07/2566 พฤ. 27/07/2566
พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566 ศ. 21/07/2566 พฤ. 20/07/2566
พ. 19/07/2566 อ. 18/07/2566 จ. 17/07/2566 ศ. 14/07/2566 พฤ. 13/07/2566
พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566 จ. 10/07/2566 ศ. 07/07/2566 พฤ. 06/07/2566
พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566 จ. 03/07/2566 ศ. 30/06/2566 พฤ. 29/06/2566
พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566 จ. 26/06/2566 ศ. 23/06/2566 พฤ. 22/06/2566
พ. 21/06/2566 อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566 ศ. 16/06/2566 พฤ. 15/06/2566
พ. 14/06/2566 อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566 ศ. 09/06/2566 พฤ. 08/06/2566
พ. 07/06/2566 อ. 06/06/2566 จ. 05/06/2566 อา. 04/06/2566 ศ. 02/06/2566
พฤ. 01/06/2566 พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566 จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566
พฤ. 25/05/2566 พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566 จ. 22/05/2566 ศ. 19/05/2566
พฤ. 18/05/2566 พ. 17/05/2566 อ. 16/05/2566