วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
IMG-LOGO
หน้าแรก สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อ.1ครูกรรณิการ์ นาคเสนา *, ครูนูรไซนี หลังหลียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/1ครูวาสนา ศุขพัชรไพศาล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/2ครูเรวดี ทองสอน *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/3ครูพัชรพร มีเพียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.2/4ครูจิรารัตน์ อภิชนังกูร *, ครูฟาริณีย์ ทิ้งดำขาว *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/1ครูวนิดา เสือทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/2ครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/3ครูวนิดา แพเพชรทอง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/4ครูรัชนี อินทานุกูล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
อ.3/5 16 12 28 16 10 26 0 0 2 2 92.86
ป.1/1ครูสุจิรา แก้วสังข์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/2ครูพันทิพา ทิพยฤกษ์, ครูวาสนา ไทยเอียด *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/3ครูวรัญญา พันธ์เพชรกุล, ครูเพชรลดา พลายทองยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/4ครูดลยา สุขกาว *, ครูสิรพิชญ ไชยสาลียังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/5ครูฉายา ลาชโรจน์ *, ครูสุมิตร รองเพชรยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.1/6ครูพิชชาภา เวชกุล, ครูศศิธร หนูฉิมยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/1ครูศุภรัตน์ วัฒนา, ครูกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/2ครูธิดารัตน์ รัฐวิเศษ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/3ครูลลิตา เภอเกลี้ยง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/4ครูภูริดา โกลาหล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/5ครูปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง *, ครูสวรรยา อนันต์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/6ครูศรัญญา สังข์เพชร *, ครูคชสีห์ เจาะจงยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.2/7ครูอรอุมา เพชรบำรุง *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/1ครูวรรนิภา คงสิทธิ์ *, ครูธิติญาภา รัตนะ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/2ครูวัชรีพร สมพงษ์ *, ครูพิรญาณ์ เกตุแก้วยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/3-ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/4ครูปิ่นมณี ขวัญเมือง, ครูณัฐกิตติ์ สงแก *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/5ครูชุติมา สุประดิษฐ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/6ครูอุษา เมฆสุข *, ครู รณชัย เมืองใหม่ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.3/7ครูพิชญาดา ธราพร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/1ครูจิตรมณี ศักดา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/2ครูภัชรา พุกพะยา *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/3ครูณัฏฐากร แก้วเชื้อ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/4 22 14 36 22 14 36 0 0 0 0 100.00
ป.4/5ครูปาริชาต กลับกลาย, ครูจตุพร ท่อนทองยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/6ครูพัสดี เพชรไพ, ครูอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.4/7ครูกาญจนา กรีมละ *, ครูสรัลชนา กลางนุรักษ์ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/1ครูปิยเนตร์ วัฒนา *, ครูชัยเดช บุญสอนยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/2ครูวิชชุดา ดำเนินผล *, ครูจันจิรา เลาแก้วยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/3ครูจันจิรา ชูเมฆ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/4ครูทิวาพร ขุนเสถียร *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/5ครูวันวิสาข์ จูตระกูล *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/6ครูกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.5/7ครูวรลักษณ์ สุขเมือง *, ครูกวินทิพย์ ลือชายังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/1ครูณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/2ครูสุภาวดี กาฬสุวรรณ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/3 19 17 36 19 17 36 0 0 0 0 100.00
ป.6/4ครูนันทิดา สร้อยหอม, ครูไซณับ แวสะมาแฮยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/5ครูปฐมาวดี พัฒนสิงห์ *, ครูวสิน หนุนพลยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
ป.6/6 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0 100.00
ป.6/7ครูจิตรา สัมพันธ์ *ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน
พฤ. 12/10/2566 พ. 11/10/2566 อ. 10/10/2566 จ. 09/10/2566 ศ. 06/10/2566
พฤ. 05/10/2566 พ. 04/10/2566 อ. 03/10/2566 จ. 02/10/2566 ศ. 29/09/2566
พฤ. 28/09/2566 พ. 27/09/2566 อ. 26/09/2566 จ. 25/09/2566 ศ. 22/09/2566
พฤ. 21/09/2566 พ. 20/09/2566 อ. 19/09/2566 จ. 18/09/2566 อา. 17/09/2566
ศ. 15/09/2566 พฤ. 14/09/2566 พ. 13/09/2566 อ. 12/09/2566 จ. 11/09/2566
อา. 10/09/2566 ส. 09/09/2566 ศ. 08/09/2566 พฤ. 07/09/2566 พ. 06/09/2566
อ. 05/09/2566 จ. 04/09/2566 อา. 03/09/2566 ส. 02/09/2566 ศ. 01/09/2566
พฤ. 31/08/2566 พ. 30/08/2566 อ. 29/08/2566 จ. 28/08/2566 ศ. 25/08/2566
พฤ. 24/08/2566 พ. 23/08/2566 อ. 22/08/2566 จ. 21/08/2566 ส. 19/08/2566
ศ. 18/08/2566 พฤ. 17/08/2566 พ. 16/08/2566 อ. 15/08/2566 จ. 14/08/2566
ศ. 11/08/2566 พฤ. 10/08/2566 พ. 09/08/2566 อ. 08/08/2566 จ. 07/08/2566
ส. 05/08/2566 ศ. 04/08/2566 พฤ. 03/08/2566 พ. 02/08/2566 อ. 01/08/2566
จ. 31/07/2566 พฤ. 27/07/2566 พ. 26/07/2566 อ. 25/07/2566 จ. 24/07/2566
ศ. 21/07/2566 พฤ. 20/07/2566 พ. 19/07/2566 อ. 18/07/2566 จ. 17/07/2566
ศ. 14/07/2566 พฤ. 13/07/2566 พ. 12/07/2566 อ. 11/07/2566 จ. 10/07/2566
ศ. 07/07/2566 พฤ. 06/07/2566 พ. 05/07/2566 อ. 04/07/2566 จ. 03/07/2566
ศ. 30/06/2566 พฤ. 29/06/2566 พ. 28/06/2566 อ. 27/06/2566 จ. 26/06/2566
ศ. 23/06/2566 พฤ. 22/06/2566 พ. 21/06/2566 อ. 20/06/2566 จ. 19/06/2566
ศ. 16/06/2566 พฤ. 15/06/2566 พ. 14/06/2566 อ. 13/06/2566 จ. 12/06/2566
ศ. 09/06/2566 พฤ. 08/06/2566 พ. 07/06/2566 อ. 06/06/2566 จ. 05/06/2566
อา. 04/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566 พ. 31/05/2566 อ. 30/05/2566
จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566 พ. 24/05/2566 อ. 23/05/2566
จ. 22/05/2566 ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566 พ. 17/05/2566 อ. 16/05/2566