IMG-LOGO
หน้าแรก คณะกรรมการสภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กหญิงศิธณัฐ์ เฉลิมพงศ์
เด็กหญิงศิธณัฐ์ เฉลิมพงศ์
ประธานนักเรียน

เด็กชายปุญญพัฒน์ วิเศษแก้ว
เด็กชายปุญญพัฒน์ วิเศษแก้ว
รองประธานนักเรียน
เด็กชายคมกฤต สมบัติแก้ว
เด็กชายคมกฤต สมบัติแก้ว
รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงเขมิสรา แก้วสว่าง
เด็กหญิงเขมิสรา แก้วสว่าง
เลขานุการและคณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงเขมจิรา อ่อนหนู
เด็กหญิงเขมจิรา อ่อนหนู
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงโสรญา ธงเมืองปัก
เด็กหญิงโสรญา ธงเมืองปัก
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงกุลภัสสร์ จารุจารึก
เด็กหญิงกุลภัสสร์ จารุจารึก
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ หมัดหมัน
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ หมัดหมัน
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงศศิกานต์ เศวตเวช
เด็กหญิงศศิกานต์ เศวตเวช
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กชายเขมทัต ปล้องสุวรรณ
เด็กชายเขมทัต ปล้องสุวรรณ
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีแก้วคง
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีแก้วคง
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง
เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงนภสร คุ้มสวน
เด็กหญิงนภสร คุ้มสวน
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงศิลป์ศุภา มุตตาหารัช
เด็กหญิงศิลป์ศุภา มุตตาหารัช
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงนันทวดี ช่วยรักษา
เด็กหญิงนันทวดี ช่วยรักษา
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงกรศัทธ กลางณรงค์
เด็กหญิงกรศัทธ กลางณรงค์
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงทิพมณี มั่งมีสุวรรณ
เด็กหญิงทิพมณี มั่งมีสุวรรณ
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงอัจฉราพร เสริมสุข
เด็กหญิงอัจฉราพร เสริมสุข
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงสิริทรัพย์ มะยะเฉียว
เด็กหญิงสิริทรัพย์ มะยะเฉียว
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงอาทิตยา รอดเจริญ
เด็กหญิงอาทิตยา รอดเจริญ
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงพิมพิศา กอบวัฒนกุล
เด็กหญิงพิมพิศา กอบวัฒนกุล
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงปภาวดี พินิจ
เด็กหญิงปภาวดี พินิจ
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กชายณัฐนันท์ บัวเจริญ
เด็กชายณัฐนันท์ บัวเจริญ
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กชายอดมศักดิ์ ไทยพัฒน์
เด็กชายอดมศักดิ์ ไทยพัฒน์
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงญัชชา สัจจาเฉลียว
เด็กหญิงญัชชา สัจจาเฉลียว
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงศศิธร รุ่งรัตนชวาลา
เด็กหญิงศศิธร รุ่งรัตนชวาลา
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงอรณิชา วราชัย
เด็กหญิงอรณิชา วราชัย
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงณัฐธิดา ส่งประดิษฐ์
เด็กหญิงณัฐธิดา ส่งประดิษฐ์
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไตรณรานุสรณ์
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไตรณรานุสรณ์
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย
เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงชนิสรา แก้วดี
เด็กหญิงชนิสรา แก้วดี
คณะกรรมการนักเรียน

เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน
เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงเดวียา มะหะหมัด
เด็กหญิงเดวียา มะหะหมัด
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กชายวันชนะ เมธีวัชร์วโรดม
เด็กชายวันชนะ เมธีวัชร์วโรดม
คณะกรรมการนักเรียน

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง