IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู

ผลงานครู

ชื่อ - สกุล : นายศุภชัย เวชกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางสาวชนิดา ชะตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางสาวฐานิดา ศิลป์ประพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางสาวเรวดี ทองสอน
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภัทรา เศรษสระ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวพัชรพร มีเพียร
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาววนิดา เสือทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางวนิดา แพเพชรทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิการ์ นาคเสนา
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุจิรา แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววาสนา ไทยเอียด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวพันทิพา ทิพยฤกษ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางวรัญญา พันธ์เพชรกุล
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวเพชรลดา พลายทอง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวดลยา สุขกาว
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายสิรพิชญ ไชยสาลี
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางฉายา ลาชโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวตรงกมล มีชัย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิธร หนูฉิม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา กรีมละ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางเอมอรณ์ ชูจิต
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวลลิตา เภอเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวภูริดา โกลาหล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัญจณา แก่นงาม
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวศรัญญา สังข์เพชร
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวพัสดี เพชรไพ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางอรอุมา เพชรบำรุง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวธิติญาภา รัตนะ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววัชรีพร สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาววรรนิภา คงสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายณัฐกิตติ์ สงแก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางอุษา เมฆสุข
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชญาดา ธราพร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงจิตรมณี ศักดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวภัชรา พุกพะยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางปาริชาต กลับกลาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวผกาทิพย์ ดอกสี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวณฐมน สุดลึก
ตำแหน่ง : ครูวิกฤต
ชื่อ - สกุล : นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววิชชุดา ดำเนินผล
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางทิวาพร ขุนเสถียร
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นายกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวปฐมาวดี พัฒนสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายวสิน หนุนพล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา ทองนาค
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร.ต.ศุภราช แก้วมีศรี
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวจิตรา สัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นายชัยเดช บุญสอน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นายจตุพร ท่อนทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ ชุมขวัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาววรรณวจี แดงมา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชชาภา เวชกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐสุนีย์ มัชฌิกะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวสิริลักษณ์ รัตนคต
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ เส็นบัตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวมณิการ์ เกิดไพบูลย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นายปรีชาพล แดงชนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ - สกุล : Mr.English Program
ตำแหน่ง : Teacher
ชื่อ - สกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิการ
ตำแหน่ง : ครู

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง