IMG-LOGO
หน้าแรก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานสารบรรณ (3 รายการ)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
502 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
500 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
537 ครั้ง

ฝ่ายบุคคล (3 รายการ)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
251 ครั้ง
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
171 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
187 ครั้ง

คำร้องออนไลน์ (0 รายการ)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (0 รายการ)

งานฝ่ายการเงินและงบประมาณ (0 รายการ)

งานฝ่ายวิชาการ (0 รายการ)

งานฝ่ายบุคคล (0 รายการ)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง