IMG-LOGO
หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางกัณณิการ์ พิชิตตานนท์
นางกัณณิการ์ พิชิตตานนท์
ครูใหญ่
18 มิถุนายน 2496
นางกัณณิการ์ พิชิตตานนท์
นางกัณณิการ์ พิชิตตานนท์
ครูใหญ่
20 มีนาคม 2497
นางสาวกัญญา เหมะรักษ์
นางสาวกัญญา เหมะรักษ์
ครูใหญ่
1 กันยายน 2500

นางอัมพร ชูแข
นางอัมพร ชูแข
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2503
นางฟ้าเลี่ยน อินทรนาค
นางฟ้าเลี่ยน อินทรนาค
อาจารย์ใหญ่
4 สิงหาคม 2525
นางอัมพร ชูแข
นางอัมพร ชูแข
อาจารย์ใหญ่
19 มิถุนายน 2527

นางสาวกระสินธุ์ การุณ
นางสาวกระสินธุ์ การุณ
อาจารย์ใหญ่
20 มีนาคม 2529
นายสำราญ ชุมทอง
นายสำราญ ชุมทอง
ผู้อำนวยการ
2 เมษายน 2536
นายจรูญ จินตพันธ์
นายจรูญ จินตพันธ์
ผู้อำนวยการ
27 ตุลาคม 2541

นายอำพน เหล่าพราหมณ์
นายอำพน เหล่าพราหมณ์
ผู้อำนวยการ
6 ตุลาคม 2547
นายไพรัตน์ เพชรทอง
นายไพรัตน์ เพชรทอง
ผู้อำนวยการ
26 พฤศจิกายน 2557
นายศุภชัย เวชกุล
นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการ
9 พฤศจิกายน 2559

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง