IMG-LOGO
หน้าแรก งานบริหารวิชาการ

งานบริหารวิชาการ

นางสาวชนิดา ชะตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายงานวิชาการ


นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


มีหน้าที่ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย

1. นางประวีณา มณีรัตน์
ประธาน
2. นางสาววนิดา เสือทอง
กรรมการ
3. นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
กรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย

1. นายศุภชัย เวชกุล
ประธาน
2. นางประวีณา มณีรัตน์
กรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา
กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศานติพิบูล
กรรมการ
5. นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
กรรมการ
6. นายวสิน หนุนพล
กรรมการ
7. นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
กรรมการ
8. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
กรรมการ
9. นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
กรรมการ
10. นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศา
กรรมการ
11. นางฉายา ลาชโรจน์
กรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
กรรมการ
13. นางสาวพิชญาดา ธราพร
กรรมการ
14. นางสาวภัชรา นวลแก้ว
กรรมการ
15. นางวัลภา นิลสม
กรรมการ
16. นางสาวจิตรา สัมพันธ์
กรรมการ
17. นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
กรรมการ
18. นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง