IMG-LOGO
หน้าแรก หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาววัชรีพร สมพงษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางสาวสุกัญญา ทองนาค
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายชัยเดช บุญสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง