IMG-LOGO
หน้าแรก คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
นายอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ประธานกรรมการ

พระครูปริยัติคุณาวุธ
พระครูปริยัติคุณาวุธ
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนองพระภิกษุสงฆ์
นายราเมศ บินแอ
นายราเมศ บินแอ
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายฐานันดร์ เจริญภักดี
นายฐานันดร์ เจริญภักดี
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

นางสาวชนิดา ชะตา
นางสาวชนิดา ชะตา
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนครู
นางปิยะชาดา อุณห์ไวทยะ
นางปิยะชาดา อุณห์ไวทยะ
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายหัสชัย เรืองนุ้ย
นายหัสชัย เรืองนุ้ย
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายจรวย คงท่าเรือ
นายจรวย คงท่าเรือ
กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
นายสุเทพ เจียมทิพย์
นายสุเทพ เจียมทิพย์
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสาน บ้วนเพชร
นายประสาน บ้วนเพชร
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรพันธ์ศักดิ์ พาหะมาก
นายพรพันธ์ศักดิ์ พาหะมาก
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประกิจ เพชรรัตน์
นายประกิจ เพชรรัตน์
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวลี มีชัยพัฒนกิจ
นางวลี มีชัยพัฒนกิจ
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเยาวภา ฉิมวารี
นางเยาวภา ฉิมวารี
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภชัย เวชกุล
นายศุภชัย เวชกุล
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง