IMG-LOGO
หน้าแรก คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งครูผู้สอนประจำวิชา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา ตามหลักสูตร ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กในวัยเรียน ตามโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลกลางปี ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี หน่วยกีฬาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสี "บัวชมพูเกมส์" โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน 70 ปี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดอาคารเรียนและทำบุญทอดผ้าป่า "ครบรอบ 70 ปี" โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566)
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ ครั้งที่ 16 “Southern English Medium Instruction Programmes (SEMIP) Open House 2023”
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง