IMG-LOGO
หน้าแรก คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดกรอกความสามารถด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสุขาดี มีความสุข
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประถมศึกษา ตามหลักสูตร ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการคัดเลือก
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 เข้าเรียนโครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ยกเลิกคำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
ถอดชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สัปดาห์วิชาการ เปิดบ้าน อ.สธ." ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2567
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากร EP ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง