IMG-LOGO
หน้าแรก งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป


นายชัยเดช บุญสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


มีหน้าที่ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

1. นายศุภชัย เวชกุล
ประธาน
2. นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
รองประธาน
3. นางสาวชนิดา ชะตา
กรรมการ
4. นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
กรรมการ
5. นางวัลภา นิลสม
กรรมการ
6. นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี
กรรมการ
7. นางสาวพิชญาดา ธราพร
กรรมการ
8. นายกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์
กรรมการ
9. นางอรวรรณ ชุมขวัญ
กรรมการ
10. นายวสิน หนุนพล
กรรมการ
11. นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์
กรรมการ
12. นายภูเบศร์ เจษฎาพงศ์
กรรมการ
13. นายจตุพร ท่อนทอง
กรรมการ
14. นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์
กรรมการ
15. นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
กรรมการ
16. นางสาววรรณวจี แดงมา
กรรมการ
17. นางสาวณัฎฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
กรรมการ
18. นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
กรรมการ
19. นายชัยเดช บุญสอน
กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง