IMG-LOGO

อบรมผู้นำวิชาการ "วิทยาศาสตร์พลังสิบ"

21 มี.ค. 2566 - อ่านแล้ว 448 ครั้ง
IMG

        เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปลายทางในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับก่อนประถมศึกษา ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรการฝึกอบรม ออกอากาศต้นทางจากโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

           มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการของหลักสูตรและเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย โรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาชาติ 20 ปี

           โรงเรียนเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวน 10 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดกาญจนาราม โรงเรียนบ้านบ่อผุด โรงเรียนวัดสิงขร โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน โรงเรียนบ้านคลองคราม และโรงเรียนชุมชนบ้านใต้

     

 

      

 

      

 

   

 

      

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง