IMG-LOGO
หน้าแรก ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

นางฉายา ลาชโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัชรา พุกพะยา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
ครู
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง