IMG-LOGO
หน้าแรก งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารงบประมาณ

นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ


นางปาริชาต กลับกลาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


มีหน้าที่ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ

1. นางปาริชาต กลับกลาย
ประธาน
2. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
กรรมการ
3. นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
กรรมการ
4. นางมณฑา เลื่องตระกูล
กรรมการ
5. นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
กรรมการ
6. นางสาวพัสดี เพชรไพ
กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา ดำเนินผล
กรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา ทองนาค
กรรมการ
9. นางสาวภัชรา นวลแก้ว
กรรมการ
10. นางอรอุมา เพชรบำรุง
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง