IMG-LOGO
หน้าแรก ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โดย ผู้ดูแลระบบ - อ่านแล้ว 3,000 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งหมู่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์/โทรสาร : 077-272-541
Website : http://www.anubansurat.ac.th
E-Mail : official@anubansurat.ac.th

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งหมู่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 98.4 ตารางวา

18 มิถุนายน 2496 ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางกัณณิการ์ พิชิตตานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน

24 มิถุนายน 2497 ได้ย้ายจากโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์วัดพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 โรงเรียนอยู่ในสังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2521 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โอนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา กองการศึกษาพิเศษมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1 ตุลาคม 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ 6,220,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 ขนาด 18 ห้องเรียน สร้างบนที่ดินโรงเรียนบ้านยางงาม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 แล้วเสร็จวันที่ 6 กรกฎาคม 2540

6 กุมภาพันธ์ 2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอนุมัติตามหนังสือที่ ศธ 1181/257 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านยางงามรวมกับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยย้ายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีไปตั้งที่โรงเรียนบ้านยางงาม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540

27 ตุลาคม 2540 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 ห้อง จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีไปตั้งที่โรงเรียนแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 พฤษภาคม 2541 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 ห้อง จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีไปเรียนที่แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ตุลาคม 2541 สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/28 งบประมาณ 6,458,000 บาท

28 พฤศจิกายน 2541 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง มูลค่า 1,200,000 บาท

1 พฤศจิกายน 2542 ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 จำนวน 10 ห้องเรียน มาเป็น ณ ที่แห่งใหม่ หมู่ที่ 4 ถนนยางงาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15 ธันวาคม 2542 ประกอบพิธีเปิดฉลองอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 3 หลัง คือ ห้องสมุด อาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติในขณะนั้น นายปริญญา กรวยทอง เป็นประธานในพิธี

12 พฤษภาคม 2543 จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว โดยความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท และใช้เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 30,000 บาท

7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้โอนมาสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

กันยายน 2546 ได้รับโล่เกียรติยศระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันดับ 3 โครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าฯ ถวายตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2546

27 กันยายน 2548 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิตกร แสงประทีป เป็นนายกสมาคมคนแรก

4 กรกฎาคม 2548 ได้รับมอบห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 54 เครื่อง มูลค่า 1,784,593 โดยการระดมทุน

13 กรกฎาคม 2548 จดทะเบียนสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2549 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการโรงเรียน 2 ภาษา (English Program) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามความต้องการของผู้ปกครองและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้เปิดโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามความต้องการของผู้ปกครองและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ได้ผ่านการประเมินและรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน รอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ในการเข้าถวายรายงานผล

จัดสร้างสนามพื้นยางสำหรับนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเป็นสนามอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณ 750,000 บาท

จัดสร้างสนามพื้นยางสำหรับนักเรียน พร้อมอุปกรณ์สนาม ด้วยงบประมาณ 1,250,000 บาท

พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการประเมินและรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 3 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง)

พ.ศ. 2552 ได้ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2553

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55ก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยงบประมาณ 21,750,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2553

พ.ศ. 2553 ได้จัดสร้างห้องน้ำบนอาคารเรียน 324ล/55ก บริเวณชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ด้วยงบประมาณ 1,190,000 บาท

พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) เป็นเงิน 889,800 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยถ้วน)

พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) เป็นเงิน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ เป็นเงิน 3,484,800 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง