IMG-LOGO
หน้าแรก บุคลากรของโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวชนิดา ชะตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอาริสา หนูกลิ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐานิดา ศิลป์ประพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกรรณิการ์ นาคเสนา
ครู
นางสาวนูรไซนี หลังหลี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววาสนา ศุขพัชรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเรวดี ทองสอน
ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรพร มีเพียร
ครู

นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร
ครูชำนาญการ
นางสาวฟาริณีย์ ทิ้งดำขาว
ครูอัตราจ้าง
นางสาววนิดา เสือทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวกลอยใจ นาคทุ่งเตา
ครูชำนาญการ
นางวนิดา แพเพชรทอง
ครูชำนาญการ
นางรัชนี อินทานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
ครู
นางสาวสุภัทรา เศรษสระ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุจิรา แก้วสังข์
ครู

นางสาววาสนา ไทยเอียด
ครูชำนาญการ
นางสาวพันทิพา ทิพยฤกษ์
ครูชำนาญการ
นางวรัญญา พันธ์เพชรกุล
ครู

นางสาวเพชรลดา พลายทอง
ครู
นางสาวดลยา สุขกาว
ครู
นายสิรพิชญ ไชยสาลี
ครูชำนาญการ

นางฉายา ลาชโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุมิตร รองเพชร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศศิธร หนูฉิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชชาภา เวชกุล
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา
ครูชำนาญการ
นางสาวกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูชำนาญการ
นางสาวลลิตา เภอเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย
นางสาวภูริดา โกลาหล
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
ครูชำนาญการ
นายสวรรยา อนันต์
ครู
นางสาวศรัญญา สังข์เพชร
ครู

นายคชสีห์ เจาะจง
ครูผู้ช่วย
นางอรอุมา เพชรบำรุง
ครูชำนาญการ
นางสาวธิติญาภา รัตนะ
ครูชำนาญการ

นางสาววัชรีพร สมพงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวพิรญาณ์ เกตุแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรรนิภา คงสิทธิ์
ครู

นายณัฐกิตติ์ สงแก
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
ครูชำนาญการ
นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
ครูชำนาญการ

นางอุษา เมฆสุข
ครู
ว่าที่ ร.ต. รณชัย เมืองใหม่
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพิชญาดา ธราพร
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.หญิงจิตรมณี ศักดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัชรา พุกพะยา
ครูชำนาญการ
นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปาริชาต กลับกลาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจตุพร ท่อนทอง
ครูชำนาญการ

นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์
ครูชำนาญการ
นางสาวพัสดี เพชรไพ
ครู
นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์
ครู

นางกาญจนา กรีมละ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปิยเนตร์ วัฒนา
ครู
นายชัยเดช บุญสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชชุดา ดำเนินผล
ครู
นางสาวจันจิรา เลาแก้ว
ครู
นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิวาพร ขุนเสถียร
ครู
นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
ครูชำนาญการ
นายกรณ์ธรากาญจน์ ไชยรัตน์
ครู

นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
ครู
นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ครูชำนาญการ
นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทิดา สร้อยหอม
ครูชำนาญการ
นางสาวปฐมาวดี พัฒนสิงห์
ครู

นายวสิน หนุนพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา ทองนาค
ครูชำนาญการ
นางสาวกัญจณา แก่นงาม
ครู

นางสาวจิตรา สัมพันธ์
ครูชำนาญการ
นางอรวรรณ ชุมขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณวจี แดงมา
ครูชำนาญการ

นายปรีชาพล แดงชนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Mr.English Program
Teacher
Ms.Sarah Judith Deacon
ครูต่างชาติ

Ms.Sally Clare Thompson
ครูต่างชาติ
Mr.Amarin Amnathavon
ครูต่างชาติ
MissKatherine Isabel Isley
ครูต่างชาติ

Mr.Benjamin Fraser Carter
ครูต่างชาติ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 16 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 70 คน
รวม ทั้งหมด 86 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 4 คน
3. ครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 1 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 12 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 5 คน
6. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 8 คน
7. ครูทั้งหมด 21 คน
8. ครูชำนาญการทั้งหมด 27 คน
9. ครูต่างชาติทั้งหมด 5 คน
10. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
11. Teacherทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 86 คน

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง